Hiromi Asai  &  Kimono Artisan Kyoto

Media Coverage

Newsweek


NBC News

 

The Independence

 

Departure Magazine


The New York Times


Miami Herald

 

Asahi Shimbun Newspaper

Yomiuri Shimbun Newspaper

 

Elle

Vogue Italia

Donna Collezioni

Collezioni Haute Couture

 

Kyoto Shimbun Newspaper

 

The Japan Times

WWD Japan

 

© Hiromi Asai    2016

Facebook / Kimono to NYFW Instagram / Kimono to NYFW